PO  -  SO

9  -  18 h
  NE   9  -  13 h
                          
sezónní otevírací doba:
polovina března - konec června
konec srpna - začátek listopadu


 
                
       
                       
NEIL GRAEME COOMBES
 

                        tel.:  736 765 346, 736 768 504
                        e-mail: zahradnictvi.limuzy@seznam.cz
                        www.zahradnictvilimuzy.cz
Z A H R A D N I C T V Í

Zahradnictví Limuzy bylo založeno v roce 2004. Zakladatel firmy Neil Coombes se, od samého počátku, zaměřuje na specializovanou produkci okrasných rostlin, zejména na pěstování záhonových a balkonových letniček a hrnkových chryzantém, zčásti na produkci sadby jahod. 
V nabídce firmy je široký sortiment hrnkových květin dle sezóny, a to v dobré kvalitě za příznivé ceny tj. materiál čerstvý, vyprodukovaný v podmínkách vhodných pro další pěstování u konečného pěstitele. Vedle doplňkového zahradnického zboží je zde nabízeno také osázení truhlíků na zakázku.

Dlouholeté zkušenosti s pěstováním květin v USA a Velké Británii, znalost produktů na evropském trhu, dodržování technologických lhůt a v neposlední řadě správné pěstitelské postupy napomáhají poskytování kvalitní produkce.

Rozvoj podniku rodinného charakteru se zaměřuje jak na odbyt pro přímé spotřebitele (maloobchodní prodej na provozovně), tak i na odběratelský trh velkoobchodní. Od založení firmy Neil Coombes dbá na postupné budování a neustálé zkvalitňování prodejního zázemí pro prodej široké veřejnosti, i na zlepšování technologického zázemí pro následnou distribuci zákazníkům v rámci velkoobchodu.

Květiny jsou záležitosti sezónní, prodej letniček tak probíhá od poloviny března do konce června, hrnkové chryzantémy jsou v prodeji od konce srpna do začátku listopadu. 

Pro produkci květin je určeno zhruba 2000 m2 venkovních ploch, ve skleníku 1000 m2 a ve foliovnících 1500 m2. Pěstování pod sklem neovlivňuje nepříznivé počasí, prodlouží sezónu, odstraní závislosti sklizně a ošetření rostlin na počasí.

V budoucnu se chystá zahradnictví rozšířit pěstební plochy, vylepšit technologické zázemí umožňující zlepšení kvality produktů, prodloužit sezónu a vytvořit zázemí pro maloobchodní prodej. 

H I S T O R I E  

V roce 2003 byla vybrána lokalita v Limuzích, v místě bývalé cihelny. Pozemek byl dostatečně velký a chráněný, celkově vhodný pro rodinné zahradnictví.

V roce 2004 byly započaty terénní práce v části pozemku, určenému pro vybudování skleníku – pěstírny okrasných rostlin, o výměře 1 000 m2. Bývalý ovocný sad, který měl již přestárlé stromy, byl vyklučen a terén vyrovnán. Stavba skleníku byla realizována v roce 2005, přestože ji značně zkomplikovaly tehdejší lokální květnové záplavy, kdy byl po přívalových deštích pozemek zatopen povrchovou vodou a zanesen ornicí. O rok později však již byla vypěstována první produkce letniček a chryzantém pod sklem.

Následovala série terénních úprav pozemku kolem skleníku, čímž vznikla příjezdová cesta, parkoviště pro zákazníky, manipulační plocha pro dovážku zeminy a ostatního zahradnického materiálu.

Rozšiřovány byly i plochy pro pěstování rostlin ve venkovních podmínkách. V roce 2004 byl přikoupen sousední   pozemek,   původně   orná půda o výměře  1 ha, který byl také upraven na venkovní pěstební plochu.   Vznikly  zde  i fóliovníky   (rok  2009),   celkem 4 lodě o celkové výměře 1500 m2, které slouží především k pěstování sadby jahod.

Přečerpávací nádrž na zálivkovou studniční vodu o objemu 10 m3 technicky vylepšila stávající skleník. V roce 2010 byla instalována energetická clona v rámci projektu „Lepší květiny pro vás po celý rok“. Ten byl částečně financován dotací z Programu rozvoje venkova ČR ve spolupráci s místní akční skupinou Pošembeří.

Na podzim roku 2011 byl zrekonstruován komín bývalé cihelny, který se nachází v areálu zahradnictví. Komín byl snížen o 3 metry na konečných 17 metrů výšky, z důvodů uvolňování cihel z horní části, podélné praskliny byly vyspárovány a na zápatí komína byly doplněny chybějící cihly. Perfektní práci odvedla firma Pavouci z Kolína. Stav komína před a po rekonstrukci ochotně prozkoumal a nafotil v letech 2011-12 Svaz českých komínářů. Na jaře roku 2012, ve spolupráci s panem Vaňkem ze Záchranné stanice prohandicapované živočichy v Pátku u Poděbrad a opět firmou Pavouci, bylo na zrekonstruovaný komín instalováno čapí hnízdo.

L I M U Z Y

Název obce je pozůstatkem po dávném slovanském kmeni Lemuzů, obývajícím v 10. stol. také tuto oblast. Později byla obec součástí černokosteleckého panství a po třicetileté válce jsou, značně zpustlé,  Limuzy již připisovány do majetku nedalekého Škvorce. 

Od roku 1850 byly Limuzy samostatnou obcí, od roku 1960 jsou součástí Tismic.

Na návsi se z minulosti zachoval tzv. Velký rybníček, stojí zde kaplička sv. Václava (znovuvysvěcena byla roku 2009) a v areálu zahradnictví jsou  vidět  pozůstatky staré cihelny se zrekonstruovaným komínem.

Obcí prochází značená turistická stezka na nedaleký vrch Klepec (přírodní památka).

Limuzy se nacházejí 5 km západně od Českého Brodu a leží v nadmořské výšce 283 m.


Limuzy roku 1942 - v popředí zřetelně viditelný komín cihelny a její budova (pohled směrem od Klepce)
Odkazy:
turistická trasa a naučná stezka na Klepec

Ovocná stezka (trasa pro pěší i cyklisty)